Rising City in A Sinking World: Why We Must Build Capacity for Hong Kong to Realise Our Outsized Future?

Contact Us:

3963 5098 / 3963 5081

EDC@hsu.edu.hk

EDC.hsu.edu.hk

EDCHSU

 EDC HSUHK

N402, N Block N, The Hang Seng University of Hong Kong, Hang Shin Link, Siu Lek Yuen, Shatin, N.t., Hong Kong